KIEROWNIK BUDOWY – SZCZECIN

PRZEJMUJĘ OBOWIĄZKI, REPREZENTUJĘ I Z NAWIĄZKĄ SPEŁNIAM OCZEKIWANIA GENERALNYCH WYKONAWCÓW OD 2002 ROKU

Jako rzetelny, doświadczony i odpowiedzialny kierownik budowy kompleksowo zarządzam całym procesem realizacji budów/wykonywania robót budowlanych.

W oparciu o najwyższe standardy, obowiązujące przepisy oraz wiedzę techniczną reprezentuję interesy Inwestorów, gwarantując płynność wszystkich prowadzonych prac – zgodnie z przyjętym projektem.

UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12 PB) posiadam uprawnienia budowlane konstrukcyjne – bez ograniczeń i współpracuję z branżystami posiadającymi uprawnienia budowlane w swojej specjalizacji.

Wyróżnia mnie wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas budów realizowanych dla sektora publicznego oraz dla wielu branż sektora komercyjnego

OBSZARY DZIAŁAŃ

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_link.svg

Współpraca z kierownikiem robót

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_map.svg

Zgodność z projektem

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_document_check.svg

Zgodność z przepisami

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg

Konsultacje ws. doboru materiałów

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg

Kontrola robót zanikowych

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_sheet_pencil.svg

Sporządzanie IBWR

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_eye.svg

Kontrola BHP

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_todolist_pencil.svg

Prowadzenie dokumentacji budowy

W RAZIE POTRZEBY REKOMENDUJĘ DOŚWIADCZONYCH KIEROWNIKÓW ROBÓT SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH ORAZ SPRAWDZONYCH I RZETELNYCH PODWYKONAWCÓW

MOJE OBOWIĄZKI W ROLI KIEROWNIKA BUDOWY

ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZAKRES MOICH USŁUG OBEJMUJE, M.IN.:

 • złożenie w właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową oraz protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy;
 • zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia oraz odgrodzenia terenu budowy;
 • sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników budowy;
 • przestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym m.in.:
  • sporządzenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót
  • założenie Dziennika Kontroli BHP i regularne sprawdzanie przestrzegania zasad BHP przez pracowników
  • sprawdzanie drożności ciągów komunikacyjnych na budowie,
  • sprawdzenie wymaganych zabezpieczeń na budowie
 • kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami;

ORGANIZACJA I NADZÓR BUDOWY

 • prowadzenie dokumentacji budowy (w tym, m.in. dziennika budowy i dokumentów dostawy materiałów);
 • realizacja budowy zgodnie z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem robót ze szczególnym uwzględnieniem terminów realizacyjnych poszczególnych zakresów robót;
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu budowy – w tym:
  • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy z uwzględnieniem ewentualnych nieistotnych zmian,
  • sporządzenie dokumentacji projektowej powykonawczej (naniesienie na rysunkach nieistotnych zmian i podpisanie dokumentacji),
  • skompletowanie wymaganych do odbioru dokumentów (badania, pomiary itp.) koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
  • skompletowanie wymaganych dokumentów potwierdzających zastosowanie określonych materiałów budowlanych (deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp.),
  • skompletowanie instrukcji obsługi urządzeń i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia,
  • sporządzenie dodatkowej dokumentacji odbiorowej według wskazania Inwestora.

USŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

 • bieżące prowadzenie dziennika budowy robót budowlanych;
 • zgłaszanie do weryfikacji/odbioru zakończonych robót (w tym ulegających zakryciu bądź zanikających);
 • uczestniczenie w procedurze odbioru i udział w usunięciu ewentualnych wad;
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami;
 • przekazanie oświadczenia o uporządkowaniu terenu budowy i ewentualnie drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • skompletowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Z poważaniem,
Ewa Nowakowska