INWESTOR ZASTĘPCZY – SZCZECIN

OD INWENTARYZACJI BUDYNKÓW PO OPIEKĘ TECHNICZNĄ

Jako inwestor zastępczy przejmuję obowiązki formalne oraz skutecznie zarządzam całym procesem realizacji inwestycji: od etapu planowania budowy, przez nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi, po szeroko rozumianą opiekę techniczną.

Pracuję głównie w Szczecinie, ale swoje usługi dedykuję inwestorom z całego Województwa Zachodniopomorskiego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, fachowej wiedzy i zaangażowaniu zapewniam pakiet konkretnych korzyści

ZAPEWNIAM:

 • sprawny przebieg realizacji inwestycji
 • wymierne oszczędności finansowe
 • oszczędność czasu
 • wyeliminowanie ryzyka „prób i błędów”
 • rzetelną kontrolę

Pracuję w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez generalnego inwestora

OBSZARY DZIAŁAŃ

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_hamburger 2.svg

Inwentaryzacja

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gear.svg

Procedury i formalności

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_banknotes.svg

Organizacja przetargów

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_document_pencil.svg

Sporządzanie umów

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_document_check.svg

Uzyskiwanie pozwoleń

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_hammer.svg

Organizacja i nadzór budowy

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_money.svg

Usługi administracyjne

http://arens.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_settings.svg

Opieka techniczna

INWESTOR ZASTĘPCZY SZCZECIN – USŁUGI

ELASTYCZNA OFERTA

W zależności od zakresu umowy zapewniam wsparcie w całym procesie inwestycyjnym, tylko na budowie lub po zakończeniu prac – wybór należy do inwestora.

USŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

 • Inwentaryzacja  budynków i ocena jego stanu technicznego;
 • wszystkie procedury i formalności związane z inwestycją lub remontem na zlecenie Generalnego Inwestora (projekt, pozwolenie na budowę, wykonawstwo);
 • opracowywanie koniecznej dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo robót (w tym: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) – zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • organizowanie przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo robót budowlanych – zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • wyłanianie wykonawców dokumentacji projektowej i wykonawcy robót budowlanych w wyniku procedury przetargowej;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót oraz z Prawem Budowlanym
 • sporządzanie umów na roboty projektowe i roboty budowlane wykonawcze.

ORGANIZACJA I NADZÓR BUDOWY

 • Powiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót wraz ze złożeniem wymaganych prawem dokumentów (w tym uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego);
 • przekazanie terenu budowy;
 • pozyskanie do współpracy inspektorów nadzoru budowlanego w poszczególnych branżach;
 • nadzorowanie robót budowlanych w każdej wymaganej branży (ze szczególnym sprawdzaniem zastosowania właściwych materiałów budowlanych);
 • koordynacja robót budowanych (w tym narady z udziałem Generalnego Inwestora);
 • koordynacja i skompletowanie dokumentacji powykonawczej budowy, w tym dokumentacji projektowej powykonawczej, protokołów wszelkich badań i pomiarów:
 • zakończenie budowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego;
 • powiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy – o ile jest taki wymóg;
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – o ile jest taki wymóg.

USŁUGI ADMINISTRACYJNE I OPIEKA TECHNICZNA

 • Procedura badania rynku;
 • formalności związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych – w tym. m.in.: pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę drzew, zgodę konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym (wskazanym w rejestrze zabytków) itp.;
 • sprawy eksploatacyjne budynków i budowli – w tym. m.in.: roczne i 5-letnie przeglądy obiektów budowlanych, prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • opieka techniczna budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 • kalkulacja kosztów cyklu życia obiektu budowlanego

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Z poważaniem,
Ewa Nowakowska